Funkce

Digitální ASPON-P představuje univerzální jednotku pro ovládání světelných zdrojů, jako jsou systémy veřejného osvětlení, osvětlení hal, apod. ASPON-P slučuje funkce často používaných jednoúčelových zařízení, kterými jsou světelné relé, astronomický kalendář a spínací hodiny, které spolu mohou současně kooperovat za účelem maximální úspory elektrické energie. Veškerá nastavení jednotky lze provést pohodlně s použitím počítače nebo přes klávesnici a displej zařízení. Menu zařízení lze přepínat mezi češtinou a slovenštinou.

Jednotka může být také součástí centralizovaného systému typu master – slave, ve kterém podřízené jednotky slave využívají informací od nadřazené jednotky master. Pro tuto funkci je třeba připojit rádiový RF modem pracující v bezlicenčním pásmu, které mohou zařízení využívat bez poplatků za pásmo. Oproti pouhému dálkově ovládanému relé, přináší kombinace jednotky ASPON-P ve slave režimu (jednotka využívá informací z nadřazené jednotky) a rádiového modemu velkou výhodu v podobě zabezpečení funkce při možné ztrátě signálu způsobené rušením od zařízení třetích stran. S tímto rušením je třeba počítat ve všech zařízeních, která využívají bezlicenční pásmo. Pokud takový případ nastane, jednotka rozpozná ztrátu signálu a dojde k automatickému přepnutí na lokální režim ovládání (jednotka funguje zcela samostatně podle nastavených parametrů). Jakmile je možno opět využívat rádiové pásmo, jednotka se okamžitě znovu stává součástí centralizovaného systému.

Z průzkumu požadavků uživatelů vyplynula potřeba odlišného chování zařízení v různých dnech (například v závislosti na předpokládané noční aktivitě obyvatel). Z tohoto důvodu byla jednotka vybavena sedmi povinnými (vždy používanými) a dvěma volitelnými profily, které definují chování jednotky a které lze nezávisle na sobě nastavit. Povinné profily obsahují nastavení pro dny v týdnu (pondělí až neděle), parametry pro státní svátky a dny před státními svátky jsou soustředěny ve volitelných profilech. Protože jednotka ASPON-P je určena primárně pro nasazení v České republice a na Slovensku, podporuje jednotka všechny státní svátky obou států (včetně Velikonoc), mezi nimiž lze jednoduše přepínat. Použití systému profilů umožňuje vysokou flexibilitu chování zařízení podle potřeb uživatele.

Vestavěná funkce fotorelé představuje jednu z nejužitečnějších funkcí pro ovládání osvětlovacích systémů, protože umožňuje reagovat na aktuální světelnou situaci. Aby bylo chování přirozené pro uživatele, využívá jednotka snímače, jehož spektrální citlivost je velice blízká spektrální citlivosti lidského oka. Oproti běžným fotorelé umožňuje toto zařízení nastavení spínací hladiny ve večerních hodinách nezávisle na nastavení hladiny intenzity osvětlení pro rozepnutí v ranních hodinách. Tato spínací hladina intenzity osvětlení může být dokonce vyšší než ranní hladina pro rozepnutí. V kombinaci s výše zmíněným systémem profilů je tedy možné celý týden zapnout i vypnout osvětlení například při 2 lx a v pátek a ve dnech před státním svátkem zapnout osvětlení třeba i dříve (např. při 6 lx1)) a vypnout opět při 2 lx. Okamžik zapnutí lze dále posunout nastavitelným zpožděním při zapnutí. Snímač intenzity osvětlení je vybaven filtrací, která eliminuje nežádoucí chování například při krátkodobém osvícení snímače reflektory projíždějících automobilů.

Další možnost řízení umělého světlení přestavuje „astronomický“ kalendář. Okamžiky zapnutí a vypnutí jsou v tomto případě vypočteny ze vzájemné polohy Slunce a Země v závislosti na datu a zeměpisné poloze místa nasazení. Implementovaná funkce astronomického kalendáře využívá k určení okamžiku zapnutí resp. vypnutí občanský soumrak, resp. úsvit. Implementované řešení dále nabízí vyšší variabilitu prostřednictvím zpoždění zapnutí a vypnutí. Tato zpoždění jsou na sobě nezávislá a mohou být kladná (zapnutí /resp. vypnutí po soumraku /resp. úsvitu) nebo záporná (zapnutí /resp. vypnutí před soumrakem /resp. úsvitem). Nastavená zpoždění mohou být opět různá v různých profilech.

Kvůli možné potřebě zapnout a vypnout osvětlení v daných časech obsahuje jednotka funkci spínacích hodin. Použitím této funkce lze třeba realizovat vypnutí osvětlení v nočních hodinách (například od jedné do tří hodin) a další chování ovládat prostřednictvím fotorelé nebo astronomického kalendáře (nebo obou). Povolení této funkce a hodnot jednotlivých časů se opět mohou lišit v jednotlivých profilech a tedy využívat noční výluku ve všech dnech kromě sobotních rán.

Výše uvedené funkce často vyžadují znalost aktuálního data a času. Samozřejmostí je automatické nastavování hodin při přechodu mezi letním a zimním časem. Protože však existují politické iniciativy za zrušení přechodu mezi zimním a letním časem (viz http://onlyonetime.cz), umožňuje jednotka také volbu využití trvale pouze zimního nebo pouze letního času (pokud to bude v budoucnu potřeba).

Pro servisní účely disponuje ASPON-P funkcí servisního zapnutí. Po aktivaci této funkce dojde k zapnutí na dobu 59 minut bez ohledu na další nastavení jednotky. Po uplynutí této doby dochází k přechodu na standardní chování. Pokud by bylo 59 minut příliš mnoho lze tuto funkci deaktivovat. Pro vynucené zapnutí není tedy nutné zasahovat do zapojení osvětlení.

Jednotka dále disponuje systémem logování důležitých dat, jako jsou časy zapnutí a vypnutí, a dále teploty a intenzity osvětlení pro budoucí analýzu chování zařízení a případné optimalizaci za účelem úspory nákladů vynaložených na energii spotřebovanou osvětlovacími systémy.

_____

1)Rozdíl délky doby svícení při zapnutí VO na hladině 6 lx oproti pův. 2 lx je 10 minut.